Kreikan, Irlannin ja Portugalin tukipakettien sijaan on korkea aika raottaa verhoa ja aloittaa keskustelu Euroopan vakausmekanismista (EVM), joka määrää eurokriisin tukipakettien sisällön. Jyrki Kataisen 13.5.2011 eduskunnalle jättämästä EVM:n perustamista koskevasta muistiosta* käy ilmi, että kyseessä on luxemburgilainen yritys, joka pyrkii maksimoimaan voittonsa ja jonka varallisuus tulee rahaliiton jäsenmailta.

EVM:n myötä EU:ssa tehdään erillissopimus, jotta voidaan perustaa yksi kriisillä mustaa pekkaa pelaava liikepankki lisää. EVM on vapautettu veroista ja muista varallisuuden keräämistä häiritsevistä seikoista, kuten kansainvälisistä sopimuksista, EU:n omista tarkastuselimistä, toiminnan läpinäkyvyydestä jne. Valtiot ja veronmaksajat on sidottu kyseisen lafkan oikkuihin ja viime kädessä veronmaksajat maksavat koko lystin.

Vakauden ja hyvinvoinnin lisäämisen sijaan EVM tarkoittaa 2010-luvun pankkiryöstöä, jonka nimellinen laillisuus taataan muutoksilla euroalueen jäsenmaiden lainsäädännössä. Vakausmekanismi on luonnoksen mukaan määrä hyväksyä Suomessakin vielä tämän kuun loppuun mennessä.  

Erioikeudet

 • EVM:llä on kaikkien jäsenvaltioiden alueella tehtäviensä suorittamisen edellyttämät erioikeudet ja vapaudet. EVM pyrkii saamaan samat erioikeudet ja vapaudet myös niissä muissa maissa, joissa se harjoittaa toimintaansa tai sillä on varoja. … Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että EVM:llä on niiden alueella sopimuksen mukaiset erioikeudet ja vapaudet.
 • EVM, sen varat ja omaisuus on vapautettu kaikista oikeudenkäynneistä, jollei EVM nimenomaisesti luovu tästä vapaudesta tai siitä on sovittu EVM:n tekemässä sopimuksessa. EVM on vapautettu kaikesta takavarikosta ja pakkolunastuksesta. EVM:n asiakirjat ja toimitilat ovat loukkaamattomia.
 • Virallisen toimintansa osalta EVM, sen varat, tuotot, omaisuus sekä valtiosopimuksen mukainen toiminta ja toimet on vapautettu kaikista välittömistä veroista.
 • EVM:n henkilöstö on EVM:n maksamien palkkojen ja korvausten osalta vapautettu kansallisesta tuloverosta.
 • Hallintoneuvoston jäsenet, johtokunnan jäsenet ja varajäsenet, toimitusjohtaja, henkilökunta ja komiteoiden jäsenet sekä edellä mainittujen neuvonantajat on vapautettu kaikista oikeudellisista menettelyistä, jotka kohdistuvat heidän toimintaansa mainittua tehtävää suoritettaessa.
 • Kaikilla toimessaan olevilla ja entisillä hallintoneuvoston ja johtokunnan jäsenillä sekä EVM:n palveluksessa olevilla tai olleilla on velvollisuus pitää salassa EVM:n toimintaa koskevat salassa pidettävät tiedot.

Vakausmekanismin rakenne

 • EVM on sopimuksen 1 artiklan mukaan kansainvälinen rahoituslaitos, jonka jäseninä ovat euroalueeseen kuuluvat maat. EVM:n kokonaispääoma on 700 miljardia euroa, joka jakautuu seitsemään miljoonaan 100 000 euron suuruiseen osuuteen.
 • EVM:n jäsenet sitoutuvat ehdoitta ja peruuttamattomasti maksamaan osuutensa pääomasta osallistumisosuutensa mukaisesti. Jäsenet maksavat kaikki pääomamaksunsa sopimuksen mukaisesti ajallaan. Jäsen ei vapaudu maksuvelvollisuudestaan, vaikka siitä tulisi EVM:n tuensaaja.
 • EVM:n tehtävänä on hankkia varoja ja myöntää tiukoin ehdoin tukea EVM:n jäsenelle, jolla on vakavia rahoitusvaikeuksia tai jota tällaiset vaikeudet uhkaavat. [Vakauden lisäämisen lisäksi vakausmekanismin keskeinen tehtävä on maksimoida voittonsa eli toimia kuten mikä tahansa muukin rahoituslaitos. Juuri yksityisten rahalaitosten keinottelu on nykyisen kriisin keskeisimpiä tekijöitä.]

Yrityksen oma sijoitustoiminta

 • EVM voi sijoittaa varat, joita ei välittömästi tarvita sen velvoitteiden täyttämiseen raha- ja pääomamarkkinoille.
 • EVM:n mahdolliset tappiot katetaan ensin vararahastosta, toiseksi maksetusta pääomasta ja kolmanneksi takuupääomasta, joka määrätään maksettavaksi. Jos joku jäsenistä ei maksa osuuttaan takuupääoman maksuvelvollisuudesta, muut jäsenet maksavat puuttuvan osan, jotta EVM:n pääoma on riittävä. Hallintoneuvosto päättää tällöin toimista, joihin ryhdytään, jotta maksun laiminlyönyt jäsen täyttää velvollisuutensa. Viivästyneelle summalle voidaan vaatia maksamaan korkoa. Maksuvelvollisuutensa laiminlyöneellä jäsenellä ei ole äänioikeutta päätöksissä. [Luonnoksesta ei käy ilmi, kuinka suuri EVM:n vararahasto on. Sen sijaan sanotaan hyvin selkeästi, että tappioita katetaan jäsenmaiden myöntämistä varoista. Jos jokin valtio päättäisi demokraattisesti, ettei se myönnä vakaukseen tarkoitettuja varoja keinottelusta aiheutuneiden tappioiden kattamiseen niin tältä jäsenmaalta vietäisiin äänioikeus EVM:n kokouksissa, maksatettaisiin tarvittava osuus muiden valtioiden veronmaksajilla, aloitettaisiin toimenpiteet tämän summan perimiseksi kieltätyneeltä maalta ja tältä ajalta, joka pakkolunastukseen menisi, perittäisiin tuntuva korko.]
 • EVM on oikeutettu lainaamaan pääomamarkkinoilta tai pankeista, rahoituslaitoksilta, muilta henkilöiltä ja laitoksilta varat, joita se tarvitsee taloudellisen tuen antamiseen. [Eli jos jäsenmaiden antamat rahat hävitään keinotellessa, voidaan rahat Euroopan taloudellisen vakauden lisäämiseen hätätapauksissa vipata myös rahoitusmarkkinoilta.]

Muutoksia pysyvässä mekanismissa

 • Lisäksi Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) kanssa tehtävää yhteistyötä käsittelevään johdantokappaleeseen on lisätty maininta, että maan pyytäessä tukea EVM:ltä sen odotetaan tekevän vastaavan pyynnön myös IMF:lle.
 • Uudessa luonnoksessa EVM:n toiminnan perusperiaatteiden yksityissektorin osallistumista koskevaa kohtaa (12 artiklan 2 kohta) on täydennetty merkittävästi. Yksityissektorin osallistumisessa noudatetaan IMF:n käytäntöä. Määräyksessä on korostettu yksityisen sektorin suoraa osallistumista velkakestävyyden palauttamiseen, jos suoritettu velkakestävyysarvio osoittaa, ettei sopeutusohjelmalla yksin ole mahdollista palauttaa velkakestävyyttä. [Pysyvässä mekanismissa IMF:n rooli siis kasvaa merkittävästi ja yksityissektorin osallistaminen tehdään IMF:n käytäntöjen mukaisesti ja tähän turvautuminen on uudessakin sopimuksessa edelleen erittäin iso JOS.]
 • Ulkoisen tilintarkastuksen suorittaa hallintoneuvoston hyväksymä itsenäinen ulkoinen tilintarkastaja. … Uuden luonnoksen mukaan EU:n tilintarkastustuomioistuimella ei olisi roolia EVM:n tilintarkastuksessa. [Tilintarkastuksen hoitaa siis jokin ulkopuolinen yksityinen firma, eivätkä edes EU:n omat toimielimet pääse käsiksi sen tileihin.]

Jos sinustakin alkoi tuntua siltä, että kyseessä on suuren luokan kusetus, tutustu esimerkiksi seuraaviin teksteihin, joissa on tarjottu vaihtoehtoja eurokriisin ratkaisemiseksi:

* Edit 15:35: kyseessä on Valtiovarainministerin muistio, aiempi muotoilu oli ”EVM:n perustamista koskeva valtiosopimuksen luonnos

Leave a Comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *